Δημιουργικός σχεδιασμός και σχεδιασμός media plan

Φορέας: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ»
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:
162417
Διεύθυνση: Ηροδότου 28, 691 32, Κομοτηνή
Τηλέφωνα: 2531352324, 2531352300    fax: 2531081601  e-mail: edapamth@mou.gr  Site: www.eydamth.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας του Ε.Π. – Ανατολική Μακεδονία και Θράκη – 2014-2020».
Οι δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας αφορούν:
Α. Στο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, μακέτες καταχωρήσεων, web banners, κ.λ.π.)
Β. Στο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (MEDIA PLAN)
Γ. Στην ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών:  05/07/2022        Ώρα Λήξης: 14:00
Ποσό προϋπολογισμού: 1.129.032,26€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, δηλαδή 1.400.00,00€
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ δηλαδή 22.581,00€
Πληροφορίες: κ. Α. Τσοκαταρίδου

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό