Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού για την προώθηση του έργου "Νησιά - Ελκυστικοί Προορισμού της Μεσογείου"

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 160456/02-06-2022
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 160624, 160722, 160726, 160731, 160735
Διεύθυνση: Πλ. Ελευθερίας 1, 712 01, Ηράκλειο
Τηλέφωνα: 2813400331  Site: https://www.crete.gov.gr/
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες για την υλοποίηση των Π.Ε 2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση, Π.Ε.3: Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού, Π.Ε.4: Ψηφιακή Ανάδειξη τουριστικής κληρονομιάς και εμπειρίας, Π.Ε.5: Ανάπτυξη δεξιοτήτων – συνεργασιών και επιχειρησιακή εφαρμογή στρατηγικής και Π.Ε.6: Δημιουργία κοινού πακέτου διακοπών, στο πλαίσιο της Πράξης “Νησιά-Ελκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου – SMART -TOUR”» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι πέντε (5) Τμήματα ως εξής:
ΤΜΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Υπηρεσίες εκδηλώσεων
Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων,
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης
Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων
ΤΜΗΜΑ 2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης,
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
Υπηρεσίες Προώθησης
Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
ΤΜΗΜΑ 3: ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού
Υπηρεσίες χαρτογράφησης
Φωτογραφικές υπηρεσίες
ΤΜΗΜΑ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Υπηρεσίες κατάρτισης
ΤΜΗΜΑ 5: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
Υπηρεσίες παροχής τουριστικών πληροφοριών
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
Προσφορές υποβάλλονται για κάθε Τμήμα ξεχωριστά. Κάθε Προσφέρων δύναται να υποβάλει προσφορά σε ένα ή περισσότερα ή και το σύνολο των τμημάτων του Έργου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 06/06/2022    Ώρα έναρξης: 08:57
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 07/07/2022     Ώρα Λήξης: 15:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 13/07/2022    Ώρα αποσφράγισης: 11:00
Ποσό προϋπολογισμού: 497.258,06 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 1: εκτιμώμενη αξία 90.322,58 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 2: εκτιμώμενη αξία 161.290,32 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 3: εκτιμώμενη αξία 177.419,35 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 4: εκτιμώμενη αξίας40.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 5: εκτιμώμενη αξία 28.225,81 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά και συγκεκριμένα τα ακόλουθα ποσά σε ευρώ
Πληροφορίες: Για τη διαγωνιστική διαδικασία: Βανίδη Βασιλική, vanidi@crete.gov.gr
Για τεχνικές πληροφορίες: Νίκος Αλεξάκης, 2813412412

Αναλυτικά η προκήρυξη

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό