Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας

Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
20223375
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 162345
Διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς
Τηλέφωνα: 2104142239  fax: 2104142469  e-mail: procurements@unipi.gr Site: www.unipi.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Επαναληπτικός, δημόσιος, διεθνής, ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού για τη δημιουργία ψηφιακών υποδομών οικοσυστήματος εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας και εφαρμογών έξυπνων τεχνολογιών Πανεπιστημίου Πειραιώς.
(Ολοκληρωμένο σύστημα τρισδιάστατης απεικόνισης, σαρωτές υψηλής ευκρίνειας, 3D εκτυπωτές, drones, ψηφιακές κάμερες, εξοπλισμός αποθήκευσης δεδομένων κα.)
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01/06/2022    Ώρα έναρξης: 18:00
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 07/07/2022     Ώρα Λήξης: 15:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 13/07/2022    Ώρα αποσφράγισης: 10:00
Ποσό προϋπολογισμού: 351.544,08€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (283.503,29 € χωρίς ΦΠΑ 24%)
Εγγύηση συμμετοχής:
Πληροφορίες: κ. Γεωργία Μέξη, mexi@unipi.gr και κ. Μαριάνθη Φιλιππάκη, mfilippaki@unipi.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό