Αναλώσιμα υλικά εκτυπωτών - φωτοαντιγραφικών

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
6183/07.06.2022
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 162338
Διεύθυνση: Δημαρχείου 2, 245 00, Κυπαρισσία
Τηλέφωνα: 27613360767  fax: 2761022210 e-mail: dimtrifylias@gmail.com   Site: http://dimostrifylias.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών – φωτοτυπικών (toner-drum), φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου Δήμου Τριφυλίας 2022-2023.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 09/06/2022
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 28/06/2022  Ώρα Λήξης: 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 29/06/2022    Ώρα αποσφράγισης: 10:00
Ποσό προϋπολογισμού: 50.607,71€ χωρίς ΦΠΑ 24% (62.753,56€ με ΦΠΑ 24%)
1. Μελάνια 22.985,96 € χωρίς ΦΠΑ
2. Γραφική ύλη – λοιπά υλικά γραφείων 12.971,75 € χωρίς ΦΠΑ
3. Φωτοαντιγραφικό χαερτί 14.650,00€ χωρίς ΦΠΑ
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ
Πληροφορίες: κα Βασιλική Γεωργοπούλου

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό