140 πλακέτες

Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΕΙΔΙΚΟς ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:
163035
Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, 546 36, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα: 2310996745  e-mail: research@rc.auth.gr, procur@rc.auth.gr
Site: www.rc.auth.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια 140 πλακετών για εκδήλωση του γραφείου Πρακτικής Άσκησης τον Σεπτέμβριο του 2022.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/06/2022    Ώρα έναρξης: 08:00
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 27/06/2022     Ώρα Λήξης: 14:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 01/07/2022    Ώρα αποσφράγισης: 11:00
Ποσό προϋπολογισμού: 3.500,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% (4.340,00€ με ΦΠΑ 24%)
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ
Πληροφορίες: Θεοδοσιάδης Ευάγγελος, Βενέτη Ευδοκία, Τζουμπάρη Στυλιανή

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό