Παραγωγή - εκτύπωση - εμφακέλωση λογαριασμών ύδρευσης

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
16278
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 162542
Διεύθυνση: Ιθάκης 12, 153 44, Γέρακας
Τηλέφωνα: 2106604613 Site: www.pallini.gr
Περίληψη Διακήρυξης:  Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο σχετικά με την παροχή υπηρεσιών:
Α. για την παραγωγή-εκτύπωση-εμφακέλωση και αποστολή λογαριασμών ύδρευσης,
Β. για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας,
Γ. την αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier),
Δ. για την προμήθεια προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες του Δήμου Παλλήνης, διάρκειας τριών (3) ετών
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 10/06/2022    Ώρα έναρξης: 13:30
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 27/06/2022  Ώρα Λήξης: 15:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 28/06/2022    Ώρα αποσφράγισης: 10:00
Ποσό προϋπολογισμού: 212.800,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, συνολική τιμή 263.872,00€
Α. 130.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, συνολικά 161.200,00€
Β.  75.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, συνολικά 93.000,00€
Γ.  6.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, συνολικά 7.440,00€
Δ. 1.800,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, συνολικά 2.232,00€
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α.,
Πληροφορίες: κος Ανδρέας Δημητρόπουλος, a.dimitropoulos@0156.syzefxis.gov.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό