Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [20050]
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:
163113
Διεύθυνση: Καρόλου 1-3, 104 37, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2105197229   Site: www.ose.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (60 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 60 οθόνες 24΄΄, 30 scanners, 6 laptops, 20 μονόχρωμους εκτυπωτές laser Α4.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15/06/2022    Ώρα έναρξης: 10:00
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 28/06/2022     Ώρα Λήξης: 10:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 04/07/2022    Ώρα αποσφράγισης: 10:00
Ποσό προϋπολογισμού: 69.920,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, συνολικά 86.700,80€
Εγγύηση συμμετοχής: 1.400,00€
Πληροφορίες: Αντύπας Ιωάννης, i.andipas@osenet.gr

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό