Προμήθεια toner - μελανιών και γραφικής ύλης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [01/2022]
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου: ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/60548/2616
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 161416
Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 119, 115 26, Αθήνα
Site: www.ypen.gov.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια toner για εκτυπωτές laser, για φωτοαντιγραφικές μηχανές – μελανιών και γραφικής ύλης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15/06/2022    Ώρα έναρξης: 00:00
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 29/06/2022     Ώρα Λήξης: 23:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 04/07/2022    Ώρα αποσφράγισης: 10:00
Ποσό προϋπολογισμού: 39.271,40€ χωρίς ΦΠΑ 24%, συνολικά 48.696,54€
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ
Πληροφορίες: Για τους όρους διακήρυξης: κα Ελένη Αλευρά, 2131513250, e.alevra@prv.ypeka.gr
Για τεχνικές προδιαγραφές: κ. Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, 2131513236/255, p.georgiopoulos@prv.ypeka.gr και κ. Μιχάλης Σιαμόπουλος, 2131513020

Αναλυτικά η προκήρυξη

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό