Σχεδιασμός, επιμέλεια και παραγωγή οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού

Φορέας: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ»
Αρ. Πρωτοκόλλου: 11/2022
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 163396
Διεύθυνση: Αξεξάνδρου Φλέμινγκ 34, 166 72, Βάρη
Τηλέφωνα: 2109656310    fax: 2108979198  Site: www.fleming.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό, επιμέλεια και παραγωγή οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού διάχυσης για την προβολή του επιστημονικού έργου με τίτλο: 3η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία – Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» με κωδικό 2244.
Α. Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού
Α1. Video animation
Α2. Video podcasts (vidcasts)
Α3. Webinars
Α4. Εκπαιδευτική εφαρμογή «Ρώτα τον Ειδικό»
Α5. Εικονική περιήγηση (360° video)
Β. Παραγωγή έντυπου υλικού
Β1. Σχεδιασμός & εκτύπωση Fleming Βοοk
Β2. Σχεδιασμός & εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων Φλέμιγκ
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16/06/2022    Ώρα έναρξης: 12:45
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 01/07/2022  Ώρα Λήξης: 15:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 04/07/2022    Ώρα αποσφράγισης: 11:00
Ποσό προϋπολογισμού: 36.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, συνολικά 44.640,00€
Εγγύηση συμμετοχής: 720,00 €
Πληροφορίες: κος Πέτρος Σκουλούδης, skouloudis@fleming.gr

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό