Έκδοση - εκτύπωση και επιμέλεια του περιοδικού Πυροσβεστική Επιθεώρηση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [1/2022]
Φορέας: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2574 Φ.Δ. 1/2022 Α.Π.Σ.
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 162614.1
Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 37-39, 151 23, Μαρούσι
Τηλέφωνα: 2132517654  e-mail: aps.epitel.prom@psnet.gr
Site: www.fireservice.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την έκδοση δώδεκα τευχών του περιοδικού «Πυροσβεστική Επιθεώρηση» του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (δοκίμια, φωτομεταφορά, εκτύπωση, πλαστικοποίηση βιβλιοδεσία, συσκευασία, ταξινόμηση και διεκπεραίωση) των 12.000 αντιτύπων για κάθε τεύχος που θα αποτελείται από 52 σελίδες μαζί με το εξώφυλλο.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 03/06/2022    Ώρα έναρξης: 11:10
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 04/07/2022  Ώρα Λήξης: 12:00
Ποσό προϋπολογισμού: 63.600,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί της καθαρής αξίας της δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.

Αναλυτικά η προκήρυξη

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό