Ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 162843.1
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2131513759, 2131513315  Site: https://ypen.gov.gr/
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:
1.    Διαμόρφωση στρατηγικής επικοινωνίας & εκπόνηση Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας
2.    Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας
(Διοργάνωση ημερίδων, Εκπαιδευτικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα για την εξοικονόμηση νερού, Διοργάνωση διαγνισμού καινοτόμων ιδεών, Διαδίκτυο –Google Adwords, Social Media, Ιστοσελίδα, Έντυπο υλικό, Ψηφιακά προϊόντα οπτικής επικοινωνίας).
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 08/06/2022    Ώρα έναρξης: 12:35
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 04/07/2022     Ώρα Λήξης: 11:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 07/07/2022    Ώρα αποσφράγισης: 11:00
Ποσό προϋπολογισμού: 516.129,03€ χωρίς ΦΠΑ 24%, συνολικά 640.000,00 €
Εγγύηση συμμετοχής: 10.300,00€
Πληροφορίες: κα Μ. Παπανίκα, m.papanika@prv.ypeka.gr και κος Χ. Καστρινέλλης, ch.kastrinelis@prv.ypeka.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό