Προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 12853
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 162679
Διεύθυνση: Πλατεία Δημοκρατίας, 671 32, Ξάνθη
Τηλέφωνα: 2541350821 e-mail: promithies@cityofxanthi.gr
Site: www.cityofxanthi.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Επαναληπτικός ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοτυπικών, εκτυπωτικών και σχεδιαστικών μηχανημάτων και υπηρεσίες συντήρησης τους.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 14/06/2022    Ώρα έναρξης: 09:00
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 05/07/2022  Ώρα Λήξης: 15:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 11/07/2022    Ώρα αποσφράγισης: 11:00
Ποσό προϋπολογισμού: 100.750,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, συονικά 24.930,00€
Εγγύηση συμμετοχής: 2.015,00€
Πληροφορίες: κος Κυριάκος Πεπονίδης, kiriakos.peponidis@cityofxanthi.gr και κος Ιωάννης Μαριούλης, marioulis@cityofxanthi.gr

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό