Υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης

Φορέας: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 154838
Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 191-193, 115 25, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2106792473, 2106792351   Fax: 2106726126  Site: www.ametro.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, προβολής και διαφήμισης της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ και των έργων που εκτελούνται για την κατασκευή της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης και της επέκτασης προς Καλαμαριά.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 05/07/2022    Ώρα έναρξης: 11:00
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 11/07/2022  Ώρα Λήξης: 11:00
Ποσό προϋπολογισμού: 640.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, συνολικά 793.600,00€
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ
Πληροφορίες: κα Αικ. Σαϊτη, ksaiti@ametro.gr

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό