Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών αναλωσίμων

Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2641
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 163738
Διεύθυνση: Στρατηγού Στέφανου Σαράφη & Ιωάννου Μιχαήλ 1, 556 25, Συκιές
Τηλέφωνα: 2313329566, 2313329549    fax: 2310634366 
e-mail: pp.keyns@n3.syzefxis.gov.gr, keys2012@gmail.com    
Site: http://www.dimosneapolis-sykeon.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων, γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και υλικών άμεσης ανάλωσης για την κάλυψη αναγκών λειτουργείας των τμημάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών για 2 έτη.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04/07/2022    Ώρα έναρξης: 08:00
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 08/07/2022     Ώρα Λήξης: 17:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 14/07/2022    Ώρα αποσφράγισης: 10:00
Ποσό προϋπολογισμού: 38.470,55€ χωρίς ΦΠΑ 24%, συνολικά 47.703,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 4% επί της αξίας της σύμβασης (προϋπολογισμός προμήθειας) χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
Πληροφορίες: κος Υετίων Στυλιανός και κα Παναγιωτίδου Σοφία

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό