Παραγωγή εντύπων, εισιτηρίων, περιοδικού

Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
2460/22-06-2022
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 163738
Διεύθυνση: Στρατηγού Στέφανου Σαράφη & Ιωάννου Μιχαήλ 1, 556 25, Συκιές
Τηλέφωνα: 2313329566, 2313329549    fax: 2310634366 
e-mail: keys2012@gmail.com    Site: http://www.dimosneapolis-sykeon.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες των τμημάτων, των δομών και των εκδηλώσεων της ΚΕΥΝΣ και των έξι (6) τευχών του περιοδικού «Εκτός των τειχών».
Αντικείμενο της σύμβασης είναι:
• ΟΜΑΔΑ Α. Η προμήθεια εντύπων, για την προβολή των εκδηλώσεων, των τμημάτων, των δομών
• ΟΜΑΔΑ Β. Η προμήθεια εισιτηρίων και μπλόκ αποδείξεων για τις ανάγκες της ΚΕΥΝΣ &
• ΟΜΑΔΑ Γ. Η εκτύπωση - προμήθεια Έξι (6) τευχών του περιοδικού «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» του Δήμου Νεάπολης - Συκεών
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04/07/2022    Ώρα έναρξης: 08:00
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 08/07/2022     Ώρα Λήξης: 17:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 14/07/2022    Ώρα αποσφράγισης: 10:00
Ποσό προϋπολογισμού: 202.488,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, συνολικά 251.085,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί της αξίας της σύμβασης (προϋπολογισμός προμήθειας) χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., δηλαδή 4.049,76€
Πληροφορίες: κος Υετίων Στυλιανός και κα Παναγιωτίδου Σοφία

Αναλυτικά η προκήρυξη    Μοιραστείτε το διαγωνισμό