Προμήθεια γραφικής ύλης, εκτυπωτικού χαρτιού, φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
20426
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 160035
Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου 2, 601 33, Κατερίνη
Τηλέφωνα: 2351350435    Site: www.katerini.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Δημόσιος, ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλώσιμων υλικών -για fax, εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα- και σφραγίδες.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού χωρίζεται σε έξι τμήματα, ως εξής:
ΤΜΗΜΑ 1. Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου
ΤΜΗΜΑ 2. Προμήθεια εντύπων
ΤΜΗΜΑ 3. Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης
ΤΜΗΜΑ 4. Προμήθεια σφραγίδων
ΤΜΗΜΑ 5. Προμήθεια φωτοαντιγραφικού υλικού
ΤΜΗΜΑ 6. Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας (φαξ), τους εκτυπωτές και τα πολυμηχανήματα του Δήμου
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22/06/2022   Ώρα έναρξης: 13:30
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 11/07/2022     Ώρα Λήξης: 23:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 12/07/022    Ώρα αποσφράγισης: 09:00
Ποσό προϋπολογισμού: 106.924,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, συνολικά 132.585,76€
ΤΜΗΜΑ 1. 21.465,00€ χωρίς ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 2. 3.315,00 € χωρίς ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 3. 35.200,00 € χωρίς ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 4. 4.580,00 € χωρίς ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 5. 33.164,00 € χωρίς ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 6. 9.200,00 € χωρίς ΦΠΑ.
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 2.138,48€ συνολικά
Πληροφορίες: κα Ιωαννίδου Ανατολή, anatoli.ioannidou@katerini.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη    Μοιραστείτε το διαγωνισμό