Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων

Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α1 1053031 ΕΞ 2022
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 163221
Διεύθυνση: Ερμού 23-25, 105 63, Αθήνα Τηλέφωνα:131624223 
e-mail: aadeprocurement@aade.gr  Site: www.aade.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση σύμβασης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 21/06/2022    Ώρα έναρξης: 15:00
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 11/07/2022  Ώρα Λήξης: 15:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 15/07/2022    Ώρα αποσφράγισης: 11:00
Ποσό προϋπολογισμού: 185.991,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, 230.628,84€ συνολικά
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της προϋπολογισθείσας αξίας του τμήματος για το οποίο συμμετέχουν χωρίς Φ.Π.Α.
Πληροφορίες: κ. Π. Λεφάκη

Αναλυτικά η προκήρυξη Μοιραστείτε το διαγωνισμό