Εκτύπωση διδακτικών βιβλίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [Π405/06.06.2022]
Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 162095
Διεύθυνση: Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστημιούπολη Πατρών, 265 04, Ρίο
Τηλέφωνα: 2610960300    fax: 2610960490  Site: www.cti.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραγωγή διδακτικών βιβλίων σχoλικού έτους 2023-24 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με χαρτί και χαρτόνι που θα διαθέσει ο ανάδοχος.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 07/07/2022    Ώρα έναρξης: 09:00
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 13/07/2022     Ώρα Λήξης: 12:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 19/07/2022    Ώρα αποσφράγισης: 12:00
Ποσό προϋπολογισμού: 7.722.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 6%, 8.185.320,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της μέγιστης προϋπολογιζόμενης δαπάνης του ανώτατου αριθμού Τμημάτων τα οποία διεκδικούν με την προσφορά τους
Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος, sofos@cti.gr

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό