Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού & γραφικής ύλης

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
462291
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 163253
Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 36, 621 10, Σέρρες
Τηλέφωνα: 2321350361, 2321350357  e-mail: xarizanou@serres.pkm.gov.gr Site: https://www.pkm.gov.gr/
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμόςγια την ανάθεση του έργου προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν. Σερρών για το έτος 2022.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 28/06/2022   Ώρα έναρξης: 15:00
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 17/07/2022   Ώρα Λήξης: 15:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 21/07/2022   Ώρα αποσφράγισης: 09:00
Ποσό προϋπολογισμού: 41.823,32 € χωρίς ΦΠΑ 24%, 51.860,92 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής:  2% του προϋπολογισμού των ειδών για τα οποία θα κατατεθούν προσφορές, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αναλυτικά η προκήρυξη Μοιραστείτε το διαγωνισμό