Σχεδιασμός & υλοποίηση επικοινωνιακής εκστρατείας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [2/2022]
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
92050
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 158094
Διεύθυνση: Λ. Θηβών 196-198, 182 33, Αγ. Ι. Ρέντης
Τηλέφωνα: 2132125630  e-mail: promithies@keyd.gov.gr  Site: www.keyd.gov.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός μειοδοτικός, διαγωνισμός με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της ΕΓΔΙΧ έτους 2022, για την ανάδειξη του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας».
Συνοπτικά το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου περιλαμβάνει τις κάτωθι τέσσερις (4) δράσεις:
Δράση 1: Ο σχεδιασμός της εκστρατείας – επικοινωνιακού προγράμματος προβολής (media plan) βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα για Τηλεόραση, Ραδιόφωνο και Διαδίκτυο.
Δράση 2: Η δημιουργία και παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων (παραγωγή web banners σε διαφορετικές διαστάσεις) και προωθητικών αναρτήσεων για το Διαδίκτυο (Ιστοσελίδες και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης).
Δράση 3: Η υλοποίηση και προβολή της εκστρατείας στο Διαδίκτυο (Ιστοσελίδες και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης).
Δράση 4: Η δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σύμφωνα με το media plan.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01/07/2022   Ώρα έναρξης: 09:00
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 18/07/2022   Ώρα Λήξης: 15:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 20/07/2022   Ώρα αποσφράγισης: 11:00
Ποσό προϋπολογισμού: 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, 
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δηλαδή 1.200,00€.
Πληροφορίες: Γ. Κυριάκη

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό