Προμήθεια εκτυπωτών & scanner

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [7/2022]
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
5457
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 164273, 164274, 164275
Διεύθυνση: Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, 136 77, Αχαρνές
Τηλέφωνα: 2131337000   e-mail: prom@igme.gr      Site: 
https://www.eagme.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, δημόσιος, ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπωτών Α3 & Α4 και σαρωτών (scanner) σχεδίων Α3 και Α0.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 18/07/2022    Ώρα Λήξης: 10:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 18/07/2022        Ώρα αποσφράγισης: 12:00
Ποσό προϋπολογισμού: 50.460,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%, 62.570,40€ με ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, για κάθε τμήμα


Αναλυτικά η προκήρυξη Μοιραστείτε το διαγωνισμό