Προμήθεια γραφικής ύλης

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
28648/2122
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 164366
Διεύθυνση: Ι. Δραγάτση 12, 185 35, Πειραιάς
Τηλέφωνα: 2132022107     e-mail: promithies@piraeus.gov.gr    Site: www.piraeus.gov.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, δημόσιος, ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του δήμου έτους 2022.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 02/07/2022    Ώρα έναρξης: 08:00
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 29/07/2022     Ώρα Λήξης: 14:00
Ποσό προϋπολογισμού: 42.113,40€ χωρίς ΦΠΑ 24%, 52.220,62€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Πληροφορίες: κα Σ. Σωτηροπούλου & κα Κ. Κεραμίδα

Περισσότερα     Μοιραστείτε το διαγωνισμό