Προμήθεια γραφικής ύλης, μελανιών, βιβλίων

Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:
163980
Διεύθυνση: Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2131314567, 2131314574 e-mail: tm-promitheion@inedivim.gr Site: https://www.inedivim.gr/
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, δημόσιος, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης, μελανιών εκτυπωτών και βιβλίων βιβλιοθήκηςγια τις ανάγκες των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και της Κεντρικής Ομάδας Έργου.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1 : «Γραφική Ύλη»
ΤΜΗΜΑ 2 : «Μελάνια»
ΤΜΗΜΑ 3 : «Βιβλία βιβλιοθήκης»
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών:  29/07/2022        Ώρα Λήξης: 15:00
Ποσό προϋπολογισμού: 308.262,31€ χωρίς ΦΠΑ, 378.000,00€
ΤΜΗΜΑ 1 : «Γραφική Ύλη» προϋπολογισθείσας αξίας 181.451,61 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 225.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΦΠΑ24%)
ΤΜΗΜΑ 2 : «Μελάνια» προϋπολογισθείσας αξίας 103.225,80 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 128.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΦΠΑ24%)
ΤΜΗΜΑ 3 : «Βιβλία βιβλιοθήκης» προϋπολογισθείσας αξίας 23.584,90 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 25.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΦΠΑ 6%) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Εγγύηση συμμετοχής: 6.165,24€
για το Τμήμα Ι (Γραφική Ύλη) : 3.629,03 € (τρεις χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννιά ευρώ και τρία λεπτά),
για το Τμήμα ΙΙ (Μελάνια) : 2.064,51 € (δύο χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά),
για το Τμήμα ΙΙΙ (Βιβλία) : 471,70 € (τετρακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά).
Πληροφορίες: Σταυρόπουλος Παναγιώτης

Αναλυτικά η προκήρυξη   

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό