Υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [3/2022]
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ |ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1420
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 168526
Διεύθυνση: Κοραή 4, 105 64, Αθήνα, Τηλέφωνα: 2103256632
Site: https://ypergasias.gov.gr, www.epiteliki-ergasias.gov.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο «Δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού – Δημοσιότητα Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποητικής Ασφάλισης».
Κύριος Κωδικός CPV: 79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
Επιπλέον Κωδικοί CPV: 79342000-3: Υπηρεσίες μάρκετινγκ
72400000-4 Υπηρεσίες Διαδικτύου
79341100-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης
79416200 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δημοσίων σχέσεων
79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης
92111200-4 Παραγωγή διαφημιστικών
79310000-0 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
79952000-2 - Υπηρεσίες εκδηλώσεων
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 25/07/2022    Ώρα έναρξης: 8:16
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 14/09/2022  Ώρα Λήξης: 12:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 16/09/2022    Ώρα αποσφράγισης: 10:00
Ποσό προϋπολογισμού: 1.774.193,55€ χωρίς ΦΠΑ 24%, 2.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
Πληροφορίες: κος Χαράλαμπος Φλώρος, chfloros@mou.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό