Προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [11/2022]
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
47358
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 169913
Διεύθυνση: Υπάτης 1 & NEO Πατρών-Αθηνών 24, 264 41, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2613600544  Site: http://www.dypede.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, δημόσιος, ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών για τους εκτυπωτές XEROX 3260, HP & SAMSUNG για τα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 05/08/2022    Ώρα έναρξης: 9:34
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 15/09/2022  Ώρα Λήξης: 15:00
Ποσό προϋπολογισμού: 200.895,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ, δηλαδη 3.240,24€
Πληροφορίες: κα Ειρήνη Σφαέλου, e.sfaelou@dypede.gr

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό