Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
22217
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 169664 και 169995
Διεύθυνση: Νίκης 4, 105 63, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2103291600, 2103291661  e-mail: gd-aeee@central.tee.gr
Site: www.tee.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αντικείμενο την ψηφιοποίηση αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας.
Η παρούσα Συμφωνία Πλαίσιο υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
- ΤΜΗΜΑ 1 : «Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας» Αφορά την Ψηφιοποίηση, ψηφιακή καταχώρηση, αρχειοθέτηση και γεωκωδικοποίηση, των φακέλων των αδειών δόμησης, που υπάρχουν στις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων όλης της χώρας.
- ΤΜΗΜΑ 2 «Μητρώο Κτιρίων και Γεωμετρική τεκμηρίωσή τους»
Αφορά την επέκταση του Ψηφιακού Χάρτη σε συγκεκριμένους Δήμους της Χώρας, με σημαντική οικιστική ανάπτυξη και μεγάλη πυκνότητα ακινήτων, ενισχύοντας τη βάση του νέου μητρώου κτιρίων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 03/08/2022    Ώρα έναρξης: 18:12
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 16/09/2022     Ώρα Λήξης: 15:00
Ποσό προϋπολογισμού: 121.562.705,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, 150.737.755,42€ με ΦΠΑ 24%.
Πληροφορίες: κος Νικόλαος Παναγιωτόπουλος

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό