Συντήρηση, επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [19/22]
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
57836
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 168985
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 265 04, Ρίο Πατρών
Τηλέφωνα: 2610969651, 2610997721  e-mail: oikonomiki@upatras.gr Site: http://www.upatras.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την συντήρηση – τεχνική υποστήριξη – λειτουργία των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 25/07/2022   
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 12/09/2022     Ώρα Λήξης: 20:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 16/09/2022    Ώρα αποσφράγισης: 11:00
Ποσό προϋπολογισμού: 252.556,29€ χωρίς ΦΠΑ, 313.169,80€ με ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ δηλαδή 5.051,13€
Πληροφορίες: κα Τόλια Κατερίνα

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό