Εξοπλισμός πληροφορικής

Φορέας: ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
Αρ. Πρωτοκόλλου: 244
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 169534
Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 3-5, 546 26 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα: 2313311220  e-mail: Logistirio.protodikeiothes@gmail.com
Site: http://www.protodikeio-thes.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, δημόσιος, ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ετήσια συντήρηση όλου του εξοπλισμού πληροφορικής και την προμήθεια αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01/09/2022    Ώρα έναρξης: 01:00
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 23/09/2022     Ώρα Λήξης: 15:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 29/09/2022    Ώρα αποσφράγισης: 10:00
Ποσό προϋπολογισμού: 93.700,00€ με ΦΠΑ
α) μέχρι 50.000,00 € για την ετήσια συντήρηση και επισκευή υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά)
β) μέχρι 3.700,00€ για την έως έτους συντήρηση λογισμικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής και
γ) μέχρι 40.000,00 € για την ετήσια κάλυψη με αναλώσιμα υλικά ολόκληρου του εξοπλισμού
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε μέρους εκτός ΦΠΑ.
Πληροφορίες: κος Ιωάννης Ξανθούλης και κα Θεοδώρα Ιασονίδου

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό