Προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [10/2022]
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΚΕΙΟ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
20050
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 168389
Διεύθυνση: Λεωφ. Κνωσσού, 714 09, Ηράκλειο, Τηλέφωνα: 2813408809  e-mail: zavidaki@venizeleio.gr    Site: www.venizeleio.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Δημόσιος, ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μελανοταινιών για τις ανάγκες του νοσκοκομείου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 29/06/2022    Ώρα έναρξης: 15:00
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 19/09/2022     Ώρα Λήξης: 15:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 23/09/2022    Ώρα αποσφράγισης: 10:30
Ποσό προϋπολογισμού: 80.645,16€ χωρίς ΦΠΑ 24%, 100.000,00€ με ΦΠΑ
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ δηλαδή 1.613,00€
Πληροφορίες: κα Ζαβιδάκη Ιωάννα

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό