Προμήθεια 410.991 δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [02/2022]
Φορέας: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
79706/09-08-2022
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 169482
Διεύθυνση: Κάνιγγος 20, 106 77, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2103893249  Site: http://www.mindev.gov.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια 410.991 δεσμίδων των 500 φύλλων φωτοαντιγραφικού χαρτιού, μεγέθους Α4
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 12/08/2022    Ώρα έναρξης: 14:00
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 20/09/2022     Ώρα Λήξης: 15:00
Ποσό προϋπολογισμού: 2.149.845,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, 2.665.807,80€ με ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 1% της εκτιμώμενης αξίας δηλαδή 21.498,00€
Πληροφορίες: κος Κωνσταντίνος Λάγαρης, klagaris@mindev.gov.gr

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό