Προμήθεια Η/Υ και επίπεδων οθονών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [03/2022]
Φορέας: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
80268/11-08-2022
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 169991
Διεύθυνση: Κάνιγγος 20, 106 77, Αθήνα
Site: http://www.mindev.gov.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια 10.300 τεμαχίων επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και 9.370 τεμαχίων επίπεδων οθονών για την κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 20/09/2022     Ώρα Λήξης: 15:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 26/09/2022    Ώρα αποσφράγισης: 10:00
Ποσό προϋπολογισμού: 9.890.830,00€ χωρίς ΦΠΑ
Εγγύηση συμμετοχής: 1% της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή του συνόλου των τμημάτων για τα οποία θα δώσουν προσφορά δηλαδή 98.908,30€
Πληροφορίες: κα Σοφία Σαράντου, 2103893355, sarantou@mindev.gov.gr και κα Ηρώ Βεργαδή, 2103893463, ivergadi@mindev.gov.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό