Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [02844/2022]
Φορέας: Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΝΠΔΔ) 
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 180825  
Διεύθυνση :Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 105 61, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2107275078 e-mail: procurments@elke.uoa.gr
Site: www.elke.uoa.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός  για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων, με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 1/3/2023  Ώρα Λήξης:14:00 
Ημερομηνία αποσφράγισης:07/03/2023 Ώρα αποσφράγισης: 10:00
Ποσό προϋπολογισμού: 29.250,00 € χωρίς ΦΠΑ & 36.270,00 € με ΦΠΑ.  
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας, χωρίς ΦΠΑ, του τμήματος/ων για το/τα οποίο/α θα υποβληθεί/ουν προσφορά/ες από τους υποψήφιους
Πληροφορίες: Κος Χρυσοσπάθης, 2107275779.

Αναλυτικότερα Μοιραστείτε το διαγωνισμό