Προμήθεια αναλώσιμων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [9425-2023]
Φορέας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Δ.Ο.Υ. Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε’ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩ5Μ46ΜΠ3Ζ-ΥΓΨ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9428
Διεύθυνση: κ.Κρυστάλλη 4 τ.κ 54630,Θεσσαλονίκη
E-mail: diataktis4215@n3.syzefxis.gov.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοιχτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3/Α4, φακέλων αλληλογραφίας, γραφικής ύλης, τόνερ και τυμπάνων για τις ανάγκες των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Ε ΔΟΥ Θεσσαλονίκης για το έτος 2023. Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει 8 τμήματα.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων, με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:13/02/2023 Ώρα έναρξης:09:00 
Ημερομηνία λήξης προσφορών:01/03/2023  Ώρα Λήξης: 15:00
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης:Τμήμα Α’: 03.03.2023, ώρα 09:00
Τμήμα Β’: 07.03.2023, ώρα 09:00
Τμήμα Γ’: 09.03.2023, ώρα 09:00
Τμήμα Δ’-Ε’-ΣΤ’-Ζ’-Η’: 13.03.2023, ώρα 09:00
Ποσό προϋπολογισμού:140.000,00 € με Φ.Π.Α
Πληροφορίες: Μαριάνθη παππά ,2313331932

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό