Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [7/TA/2023
Φορέας: ΓENIKO ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ”
Αρ. Πρωτοκόλλου: 2474/09.02.2023
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 183616
Διεύθυνση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 
TK. 14564 Καλυφτάκη, Κηφισιά
Τηλέφωνα: 210-3501545 e-mail: promithies@gonkhosp.gr
 Site: http://www.gonkhosp.gr
Περίληψη Διακήρυξης Τακτικός Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ»
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών:02/03/2023  Ώρα Λήξης:10:00 
Ημερομηνία αποσφράγισης:06/03/2023 Ώρα αποσφράγισης: 10:00
Ποσό προϋπολογισμού: 27.954,56€  με ΦΠΑ 
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας του είδους εκτός Φ.Π.Α.


Αναλυτικά η προκήρυξη Μοιραστείτε το διαγωνισμό