Προμήθεια γραφικής ύλης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
  ΔΠΚΥ ΑΑΔΕ A1 1016635 ΕΞ 2023
Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)
ΑΔΑ: 6Δ5846ΜΠ3Ζ-ΚΓΩ
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:180942 
Διεύθυνση: Λιοσίων 153-157,Αθήνα 10445
e-mail: aadeprocurement@aade.gr 
Site:www.aade.gr 
Περίληψη Διακήρυξης: Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 08/02/2023 Ώρα έναρξης:15:00 
Ημερομηνία λήξης προσφορών:09/03/2023  Ώρα Λήξης: 15:00
Ημερομηνία αποσφράγισης:16/03/2023 Ώρα αποσφράγισης: 11:00
Ποσό προϋπολογισμού: 40.000,00 με ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α (645,16€).
Πληροφορίες: Γ.Ανδριανοπούλου, 2128000111


Αναλυτικά η προκήρυξη Μοιραστείτε το διαγωνισμό