Βιβλιοδέτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ KΑΒΑΛΑΣ 
ΑΔΑ:ΨΓΩΑ46ΨΧΥΙ-ΜΤΕ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 638
Περίληψη Διακήρυξης: βιβλιοδέτηση 500 δικαστικών
αποφάσεων και διατηρητέου αρχείου του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Καβάλας.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε δια
του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε
ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier).
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ – Γραμματεία, 2ος όροφος, Δικαστικό Μέγαρο Καβάλας, Τενέδου & Τρίτωνος 1, Τ.Κ. 65404, Καβάλα.
e-mail: dpkavalas@adjustice.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών:20/02/2023  Ώρα Λήξης: 15:00
Ποσό προϋπολογισμού: 5.890 με φπα24%
Πληροφορίες: Ιωάννης Τολίκας
Τηλέφωνο: 2510 222.879

ΑναλυτικότεραΜοιραστείτε το διαγωνισμό