Προμήθεια γραφικής ύλης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [1/2023]
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΡΑΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΑΔΑ: Ψ8ΚΚ7ΛΒ-ΘΟΗ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 36104/599
Site: www.promitheus.gov.gr  www.pamth.gov.gr  www.pedramas.eu
Περίληψη Διακήρυξης: ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Δράμας. Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων, με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών:21/02/2023  Ώρα Λήξης: 10:00
Ημερομηνία αποσφράγισης:27/02/2023 Ώρα αποσφράγισης:10:00
Ποσό προϋπολογισμού: 39.999,80€,
Εγγύηση συμμετοχής: 2% του προϋπολογισμού των υπό προμήθεια ειδών για τα οποία θα καταθέσουν προσφορά, άνευ Φ.Π.Α. (645,16€)
Ταχ. Διεύθυνση : 1ης Ιουλίου 1
Πληροφορίες : Δ. Βασιλειάδης
Τηλέφωνο : 2521351326
E-mail: Vasileiadisd@pamth.gov.gr

ΑναλυτικότεραΜοιραστείτε το διαγωνισμό