Μίσθωση εκτυπωτικών μηχανημάτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [ 51/2022]
Φορέας:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ  Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΑΔΑ: 6ΚΟΩΩ9Φ-59Σ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1631
e-mail:  supplies@dafni-ymittos.gov.gr
Site:  http://www.dafni-ymittos.gov.gr
Περίληψη Διακήρυξης: ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με τίτλο : Υπηρεσία μίσθωσης εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία λήξης προσφορών:24/02/2023  Ώρα Λήξης: 14:00
Ποσό προϋπολογισμού:  232.361,92 €Με φπα
Εγγύηση συμμετοχής:  Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής ή ανά τμήμα δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης για την οποία θα υποβληθεί προσφορά. 
Πληροφορίες:  καΑντωνάτου Μαρία
 τηλ:.213 2085552.

ΑναλυτικότεραΜοιραστείτε το διαγωνισμό