Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [11213]
Φορέας: ελληνική δημοκρατία, νομός αττικής, δήμος ιλίου 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 11213/13-02-2023
Διεύθυνση: Κάλχου 48-50 2ος 
e-mail:promithies@ilion.gr 
Site: www.ilion.gr
Περίληψη Διακήρυξης: ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού. Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17/02/2023 Ώρα έναρξης:09:00 
Ημερομηνία λήξης προσφορών:28/02/2023  Ώρα Λήξης:15:00 
Ποσό προϋπολογισμού:41.844,29 με φπα 
Εγγύηση συμμετοχής:2% επι της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
Πληροφορίες: Π.Χρήστου
Τηλέφωνα: 2132030136,2132030184,2132030195,2132030196

 

Αναλυτικά η προκήρυξη Μοιραστείτε το διαγωνισμό