Προμήθεια εξοπλισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [814/2023]
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΔΑ: Ψ0Ρ0Ω1Ω-ΧΓΗ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 814/02-02-2023 
 Site: www.pogoni.gr
Περίληψη Διακήρυξης: ανοικτός διαγωνισμός για τη διενέργεια της
προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & TABLETS ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων,  με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών:28/02/2023  Ώρα Λήξης: 16:00
Ποσό προϋπολογισμού: 49.848,00€ με φπα 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 804,00€
Πληροφορίες: κα.Τάγκα Δροσούλα τηλ 26533 60119
Διεύθυνση :Δήμος Πωγωνίου , Καλπάκι, Ιωάννινα, ΤΚ 44004


Αναλυτικότερα

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό