Προμήθεια φορητών Η/Υ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Φορέας: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
ΑΔΑ: ΨΗ0Φ639-3ΩΖ 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1058/40/19-12-2022
Διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60,ΜΑΡΟΥΣΙ,15125
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :210 6151000
e-mail: info@eett.gr  site:http://www.eett.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δ. Σαραντάκη
 Περίληψη Διακήρυξης: προμήθεια φορητών υπολογιστών, οθονών, λογισμικού εφαρμογών γραφείου, λογισμικού υποστήριξης εικονικών υποδομών και συνοδευτικών εξαρτημάτων.Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία λήξης προσφορών:02/03/2023  Ώρα Λήξης: 15:00
Ημερομηνία αποσφράγισης:03/03/2023 Ώρα αποσφράγισης: 11:00
Ποσό προϋπολογισμού: €157.604,00 με φπα24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2.542,00 €

 

Αναλυτικά η προκήρυξη Μοιραστείτε το διαγωνισμό