Προμήθεια γραφικής ύλης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Φορέας:  ελληνική δημοκρατία υπουργείο εσωτερικών  γεν. δ/νση οικον. υπηρεσιών & διοικητικής υποστήριξης  δ/νση προμηθειών & υποδομών τμήμα προμηθειών.
ΑΔΑΜ:23PROC012116806
ΑΔΑ: ΛΟ9Π46ΜΤΛ6-7ΘΝ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 10686
Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 31, Αθήνα τ.κ 10183
Περίληψη Διακήρυξης: παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια αγαθών.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
 ΤΜΗΜΑ 1 : «Γραφική Ύλη»,
 ΤΜΗΜΑ 2 : «Υπηρεσίες συσκευασίας και μεταφοράς εντύπων και υλικών».

Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων, με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών:25/02/2023  Ώρα Λήξης: 23:59
Ημερομηνία αποσφράγισης:28/02/2023 Ώρα αποσφράγισης: 11:00
Ποσό προϋπολογισμού: 61.235,00 € με φπα
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ
 Πληροφορίες:. Ε. Πουρνάρας 
Τηλέφωνο:
2131361620/1681/1691 
Email: e.pournaras@ypes.gr f.karampetsos@ypes.gr, e.asproulaki@ypes.gr. 

 

Αναλυτικά η προκήρυξη 

 

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό