Προμήθεια γραφικής ύλης, αναλώσιμων Η/Υ, φωτοτυπικό χαρτί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [ΤΔ-087/22]
Φορέας: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 10377
Αριθμός συστήματος ΚΗΜΔΗΣ:
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:
Διεύθυνση: Αθηνάς 67, 105 52, Αθήνα
Τηλέφωνα:  2144141200    e-mail: kgram@stasy.gr | flykomitros@stasy.gr   Site: www.stasy.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων περιφερειακών Η/Υ και φωτοτυπικού χαρτιού.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 01/09/2023     Ώρα Λήξης: 14:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 04/09/2023    Ώρα αποσφράγισης: 11:00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: Συνολικά: 666.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 825.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ 1 (γραφική ύλη) ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων Τριάντα Οκτώ Χιλιάδων και Πεντακοσίων Ευρώ (238.500,00€) χωρίς ΦΠΑ
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ 2 (αναλώσιμα Η/Υ) ανέρχεται στο ποσό των Τριακοσίων Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (360.000,00€) χωρίς ΦΠΑ
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ 3 (φωτοτυπικό χαρτί) ανέρχεται στο ποσό των Εξήντα Ε̟πτά Χιλιάδων και Πεντακοσίων Ευρώ (67.500,00 €) χωρίς ΦΠΑ
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας των υλικών που θα προσφερθούν εκτός ΦΠΑ
Πληροφορίες: Λυκομήτρος Φώτης 2144141096 | Λυμπεροπούλου Γεωργία 2144141141

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό