Υπηρεσίες σχεδιασμού και marketing για το έργο Ψηφιοποίησης Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
21506
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 198780
Διεύθυνση: Νίκης 4, 105 63, Αθήνα
Τηλέφωνα: 21032191200  e-mail: tee@central.tee.gr    Site: https://web.tee.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού & υλοποίησης ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, Υπηρεσιών Ευαισθητοποίησης/ Ενημέρωσης Ωφελούμενων, που θα συμβάλει στην ενημέρωση των πολιτών, στη διάχυση των αποτελεσμάτων και της αξίας του έργου «Ψηφιοποίησης Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας», στην προώθηση της διασύνδεσης, της εξωστρέφειας του ΤΕΕ και στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας του.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι: Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ, Υπηρεσίες Διαδικτύου, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δημοσίων σχέσεων, Υπηρεσίες προώθησης, Παραγωγή διαφημιστικών, Υπηρεσίες εκδηλώσεων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 18/07/2023    Ώρα έναρξης: 15:00 μμ
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 21/08/2023     Ώρα Λήξης: 15:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 04/09/2023    Ώρα αποσφράγισης: 13:00μμ
Ποσό προϋπολογισμού: 2.300.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 2.852.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Ειδικότερα το ποσό των 2.852.000,00€ διανέμεται:
• Ποσό € 40.000 για τη Δράση 1 «Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας»
• Ποσό € 800.000 για τη Δράση 2 «Διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων»
• Ποσό € 125.000 για τη Δράση 3 «Δημιουργία και έκδοση ενημερωτικού/προωθητικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες κτλ)»
• Ποσό € 700.000 για τη Δράση 4 «Ενέργειες προβολής & δημοσιότητας σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ)»
• Ποσό € 250.000 για τη Δράση 5 «Διενέργεια ψηφιακών ενεργειών προώθησης»
• Ποσό € 385.000 για τη Δράση 6 «Διενέργεια στοχευμένων και δομημένων ενεργειών προώθησης σε επίπεδο μέσων κοινωνικής δικτύωσης».
Εγγύηση συμμετοχής: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας αξίας του έργου εκτός ΦΠΑ., δηλαδή 46.000,00€
Πληροφορίες: Νίκος Παναγιωτόπουλος

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό