Έρευνα-Συγγραφή-Επιμέλεια-Σελιδοποίηση-Εκτύπωση 3.000 αντίτυπων ιστορικού συλλεκτικού έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [490562(10048)/20-07-2023]
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:
199347
Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 64, 546 27, Θεσσαλονίκη
Site: www.pkm.gov.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο Δημιουργία ιστορικού συλλεκτικού έργου για την
ιστορία και τον πολιτισμό της Κεντρικής Μακεδονίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία ενός ιστορικού συλλεκτικού έργου (Έρευνα-Συγγραφή-Επιμέλεια-Σελιδοποίηση-Εκτύπωση 3.000 αντίτυπων εκ των οποίων τα 1.500 αντίτυπα θα είναι εντός συρταρωτής θήκης και τα υπόλοιπα 1.500 εντός ειδικής χειροποίητης κασετίνας), για την ιστορία και τον πολιτισμό της Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/07/2023    Ώρα έναρξης: 04:10:37μμ
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 23/08/2023     Ώρα Λήξης: 23:59:59 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 25/08/2023    Ώρα αποσφράγισης: 09:00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 150.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 186.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%
Πληροφορίες: κ. Εύη Κουλιακιώτη, Ev.Kouliakioti@pkm.gov.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη 23082023_ΨΟΞ67ΛΛ-4ΟΥ

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό