Συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής

Φορέας: ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 257
Ημερομηνία Δημοσίευσης σε Ελληνικές εφημερίδες: 22/07/2023
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:
Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 3-5, 546 26, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα: 2313311220  e-mail: logistirio.protodikeiothes@gmail.com   Site: https://www.protodikeio-thes.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, δημόσιος, μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για ετήσιες υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες και για προμήθεια αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών στις δικαστικές υπηρεσίες αρμοδιότητας του πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01/09/2023    Ώρα έναρξης: 00:01 πμ
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 24/09/2023 Ώρα Λήξης: 15:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 28/09/2023    Ώρα αποσφράγισης: 10:00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 75.564,52€ χωρίς ΦΠΑ και 93.700,00€ με ΦΠΑ 24%.
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
Πληροφορίες: κ. Θεοδώρα Ιασονίδου και κ. Ιωάννης Ξανθούλης

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό