Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικό χαρτί

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 322145
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 236200
Διεύθυνση: Πλ. Ελευθερίας 1, 73134 Χανιά
Τηλέφωνα: 2821340276    e-mail: vastakou@crete.gov.gr
Site: www.crete.gov.gr
Περίληψη Διακήρυξης:  Επαναληπτικός Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροεξοπλισμού γραφείων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Χανίων έτους 2023».
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων
ΟΜΑΔΑ Β: Προμήθεια φωτογραφικού χαρτιού
Προσφορές υποβάλλονται ή για μία ομάδα ή και για τις δύο ομάδες.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 12/10/2023   Ώρα Λήξης: 15:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 17/10/2023       Ώρα αποσφράγισης: 10:30 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 40.322,58€ χωρίς ΦΠΑ, 50.000,00€ με ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ Α: 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ Β: 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (ήτοι ποσού για την ομάδα Α: 241,94€ για την ομάδα Β: 161,29€)
Πληροφορίες: κ. Βασ. Τάκου

Αναλυτικά η προκήρυξη Μοιραστείτε το διαγωνισμό