Προμήθεια γραφικής ύλης

Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αρ. Πρωτοκόλλου:  Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1012371 ΕΞ 2021
Διεύθυνση: Ερμού 23-25, 105 63, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2131624223  Fax: 2131624227 
e-mail: aadeprocurement@aade.gr  Site: www.aade.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Δημόσιος, συνοπτικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες υπηρεσιών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων.
Λήξη Προσφορών: 03/03/2021    Ώρα Λήξης: 15.00μμ
Ημερομηνία διαγωνισμού: 04/03/2021    Ώρα διαγωνισμού: 10.00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 59.520,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Πληροφορίες: κ. Λεφάκη Παρασκευή

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό