Προμήθεια 30.000.000 προτυπωμένων εισιτηρίων

Φορέας : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου:  289/2020
Αρ. Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 104158
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/02/2021
Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, 546 44, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα : 2310981226   Fax : 2310924067    e-mail : supply@oasth.gr  
Site: www.oasth.gr
Περίληψη Διακήρυξης : Ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια 30.000.000 προτυπωμένων εισιτηρίων για τις ανάγκες του Ο.Α.Σ.Θ.
Λήξη υποβολής προσφορών :    03/03/2021    Ώρα Λήξης : 12.00 μ
Αποσφράγιση προσφορών : 08/03/2021    Ώρα αποσφράγισης : 12.00 μ
Η προσφορά θα υποβληθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ποσό προϋπολογισμού : 192.000,00 € χωρίς ΦΠΑ
Πληροφορίες : κ. ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Εγγύηση συμμετοχής : 2% επί της προϋπολογιζόμενης τιμής

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό