Αναζήτηση

Επιστολή μαθητείας Γραφικών Τεχνών 2019

Επιστολή μαθητείας Γραφικών Τεχνών 2019

Πληροφορίες:
Χατζηγιαννάκη Βάσω, τηλ. 6944322774, Πρόεδρος
Κούνουπα Άννα, τηλ. 6944434850, Γενική Γραμματέας
Ρόκου Χαρά, τηλ. 6977261292, Μέλος

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιμοι κ.κ.,

Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση αποβλέπει στον συνδυασμό της Γενικής Παιδείας με την Τεχνική Επαγγελματική Γνώση, παρέχεται αποκλειστικά στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και ένας από τους ειδικότερους στόχους της είναι «η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης» (http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/02_05_17epal_od_sp.pdf ).

Εδώ και δύο χρόνια περίπου, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων εφαρμόζει στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση τον θεσμό του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ο οποίος συμβάλλει ουσιαστικά στη σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τον κόσμο της εργασίας.

Η ειδικότητα «ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» είναι μία (01) από τις ειδικότητες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών που λειτουργούν στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και οι οποίες διατίθενται για εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας.

Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να σας ενημερώσουμε για το «Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας», και να σας καλέσουμε να στηρίξετε το θεσμό, προσφέροντας αντίστοιχες θέσεις για το σχολικό έτος 2019 – 2020 που απευθύνονται στους αποφοίτους & κατόχους πτυχίου ΕΠΑΛ της ειδικότητας «ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ».

Προς ενημέρωσή σας, παραθέτουμε ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του θεσμού αυτού.

Ως μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής, ενώ ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα.

Ειδικότερα:

Το Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) απευθύνεται σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια περίπου 9 μηνών και περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας διάρκειας 7 ωρών την εβδομάδα, που πραγματοποιούνται στο σχολείο και παράλληλα «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διάρκειας 28 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες ισομερώς σε τέσσερις ημέρες, στον εργοδότη. Η μαθητεία ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση 203 ωρών εργαστηριακού μαθήματος και με την συμπλήρωση 156 ημερών παρουσίας στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 12 ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο μαθητευόμενος

Στην εφαρμογή της Μαθητείας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον ΟΑΕΔ οι όροι υλοποίησης είναι κοινοί για όλους τους τύπους εκπαιδευτικών δομών.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος της μαθητείας ο ΕΟΠΠΕΠ διενεργεί εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων (κατάρτιση επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων).

Οι εργοδότες που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα εξής:

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση που ορίζεται στο 75% επί του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Από αυτό το ποσό η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης αναφέρεται στις επιμέρους Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις Υλοποίησης της μαθητείας (Φ7/155762/Δ4/19-9-2018, ΦΕΚ 4191Β 24.09.2018, ΦΕΚ 4501Β 12.10.2018,όπως τροποποιήθηκε με τη Φ7/35243/Δ4/6-3-2019, ΦΕΚ 866Β 13.03.2019).

Η Μαθητεία επιδοτείται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, έτσι ώστε να καλύπτεται μέρος του μισθολογικού κόστους των μαθητευόμενων. Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν). Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο 8ο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

Οι ημέρες άδειας που δικαιούνται συνολικά οι μαθητευόμενοι για οχτάωρη απασχόληση διάρκειας έξι μηνών με τέσσερις ημέρες την εβδομάδα στο χώρο εργασίας (αφορά στις περιπτώσεις μαθητείας των ΙΕΚ) είναι οχτώ ημέρες. Αν η μαθητεία (αφορά στις περιπτώσεις μαθητείας των ΕΠΑΛ) είναι διάρκειας εννέα μηνών για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα με εφτάωρη απασχόληση τότε δικαιούνται συνολικά 12 ημέρες κανονικής άδειας. Αν η μαθητεία (αφορά στις περιπτώσεις μαθητείας των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ) είναι διάρκειας είκοσι μηνών για τέσσερις ή πέντε ημέρες την εβδομάδα με εξάωρη απασχόληση τότε δικαιούνται συνολικά 16 ή 20 ημέρες κανονικής άδειας αντίστοιχα ανά έτος.

Ο εργοδότης πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στη συγκεκριμένη ειδικότητα, εκπαιδευτή αντίστοιχης επαγγελματικής ειδικότητας, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Ο εργοδότης, επίσης, μεριμνά για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται για την προστασία των εργαζομένων.

Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ειδικότερα:

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς κανέναν εργαζόμενο, μπορούν να δέχονται ένα (1) μαθητευόμενο.

2. Οι εργοδότες που απασχολούν 1-10 άτομα μπορούν να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας που αντιστοιχούν στο 25% (1-2 άτομα) των εργαζόμενων εξαρτημένης εργασίας. Ειδικότερα για εργοδότες που απασχολούν 1-5 άτομα το αποτέλεσμα της ποσόστωσης στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ για εργοδότες που απασχολούν από 6-10 άτομα τα αποτελέσματα της ποσόστωσης στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω.

3. Οι εργοδότες που απασχολούν από 10 και πάνω εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος. 3

4. Οι εργοδότες που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας ανά υποκατάστημα με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία δεν διαθέτουν υποκαταστήματα, μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των υπαλλήλων. Η αποτύπωση των θέσεων μαθητείας που επιθυμείτε να προσφέρετε θα γίνεται με ρητή αναφορά στην αντίστοιχη απόφαση του Δ.Σ. του οργανισμού σας.

Oι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας θα δηλωθούν και στη διαδικτυακή πύλη (portal) www.oaed.gr, όπου θα ανοίξει για το σχολικό έτος 2019-20 ειδική εφαρμογή για τη Μαθητεία. Η ηλεκτρονική καταχώρηση θα ξεκινήσει στις 6/5/2019 στην παραπάνω διαδικτυακή πύλη όπου θα υπάρχει αναρτημένος «Οδηγός για την υποβολή θέσεων Μαθητείας» ενώ συγχρόνως θα λειτουργήσει helpdesk στο 11320 μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφερόμενων θέσεων μαθητείας σχολικού έτους 2019-20.

Σε κάθε περίπτωση, η ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων Μαθητείας απαιτεί την εφαρμογή συνολικά του νομικού πλαισίου που καλύπτει τα συγκεκριμένα προγράμματα.

Σας καλούμε λοιπόν να στηρίξετε τον θεσμό του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας», επενδύοντας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των νέων, προσφέροντας θέσεις Μαθητείας για αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών».

Περισσότερες πληροφορίες:

Ø Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων: 210 3443306, 210 3442478

Ø Χρήσιμα link που αφορούν το θεσμό της Μαθητείας:

 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/01_11_17epal_metalykeiako.pdf (πρόγραμμα σπουδώνειδικότητας «Γραφικών Τεχνών»)

http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/odigos-efarmogis

http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/thesmiko-plaisio

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία.

Με τιμή
Για το Δ.Σ. της Ένωσης
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΟΥΝΟΥΠΑ

 

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top